Zaklady wykonawcze

rp_nauka105.jpgW zakładach naprawczych ze względu na dużą różnorodność weryfikowanych części właściwa organizacja pracy może w zasadniczy sposób zmniejszyć pracochłonność. Celowym rozwiązaniem organizacyjnym będzie przeprowadzanie weryfikacji w seriach, np. po dziesięć ciągników, przy czym arkusz weryfikacyjny  wypełniany jest w jednym egzemplarzu. Opracowany on powinien być dla wszystkich zespołów ciągnika z zachowaniem kolejności przyjętej w karcie technologicznej ?Wykaz części”. Weryfikator przeprowadza kolejno weryfikację każdego ciągnika wchodzącego do serii objętej jednym zleceniem i na podstawie ustalenia kwalifikuje części na dobre, do regeneracji lub do wymiany. Części do wymiany i do regeneracji wpisuje w kolejnej kolumnie odpowiadającej kolejności weryfikowanego zespołu. Następuje to przez wpisanie liczby części zakwalifikowanych do wymiany lub regeneracji. Po zakończeniu weryfikacji danej serii weryfikator przekazuje arkusze kierownikowi rozdzielni, który sumuje części z kolejnych rubryk wpisując je do kolumn ?Regeneracja”, ?Złom” lub ?Brak”. Różnica między liczbą zweryfikowanych części a liczbą części zakwalifikowanych do regeneracji lub na złom to części dobre. Następnie arkusz weryfikacyjny przekazywany jest technikowi normowania, który na podstawie wpisanych danych wystawia dowody pobrania materiałów ?Rw” na części zakwalifikowane do wymiany i regeneracji.

About